Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  Loading
  Loading
  1-30 of 3,924 jobs
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ปริญญาตรีในสาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์หรือที่เกี่ยวข้อง 1 - 2 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Rayong
  • ปริญญาตรีสาขาการจัดการโลจิสติกส์หรือสาขาอื่นๆ
  • ประสบการณ์ 1-3 ปีด้านโลจิสติกส์และงานบริการลูกค้า
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางขึ้นไป
  TCC Private Company/กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี's logo

  System & Network Engineer/เจ้าหน้าที่บริหารระบบและเครือข่าย

  TCC Private Company/กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี
  Bangrak
  • ป.ตรี/โท วิศวกรรมคอมฯ มี Interpersonal Skill ที่ดี
  • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป ด้าน System&Network Engineer
  • บริหาร Project เคยผ่านงานวางระบบ IT Infrastructure
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Rayong
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Rayong
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้า 1 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆของคลังสินค้า
  Next