Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 40 jobs
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo
  Phayathai
  • มีความรู้ด้านงานวิชาการหรืองานวิจัย
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์มีทักษะด้านการสื่อสาร
  • มีประสบการณ์ในงานพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
  กวดวิชา Super Genius's banner
  กวดวิชา Super Genius's logo
  ThanyaburiTHB 16K - 20K /month
  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เพศหญิงอายุ 23-30
  • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี+ , เงินเดือนเริ่มต้น 18,000
  • ชำราญในการใช้คอมพิเตอร์ google drive และ ตอบไลน์OA
  Next