Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 328 jobs
  Commy Corporation Co., Ltd.'s banner
  Commy Corporation Co., Ltd.'s logo

  Strategy/Media buyer

  Commy Corporation Co., Ltd.
  Huaykwang
  • การคิดวิเคราะห์และวางแผนงานการตลาด
  • การบริหารสื่อออนไลน์
  • วางแผนและกำหนดกลยุทธทางการตลาดออนไลน์
  The Signature Brand Co., Ltd.'s banner
  The Signature Brand Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • การศึกษา (Education) ปริญญาตรีด้านการตลาด
  • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้า Online
  • ประสบการณ์ด้านการวางแผน บริหารจัดการ
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo

  Online Content Advisor

  Mind Edge Innovation Co., Ltd.
  Bangkapi
  • คิดกิจกรรม/เลือกพรีเซนเตอร์และ ครีเอท Content
  • วางแผนงบประมาณในการทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
  • ควบคุมการออกแบบของ Graphic ในการทำ Banner & Social
  Next