• ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี บุคลิกภาพดี
  • ปวช ปวส ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย / การตลาด ในธุรกิจท

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.