• เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ปวช. ปวส.-ปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อน

14-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

14-Aug-17

 

Applied
  • Female / Male Thai Nationality
  • Degree in Business Administration, Economics
  • New graduated or some experience garment

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.