yan wal yun corporation group co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน ที่ yan wal yun corporation group co ltd
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Sales Representative- International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการขายกับต่างประเทศ
  • ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450)
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 35K - 45K /เดือน
  • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  • มีความรู้ในระบบ ISO 45001
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Sales Representative (Zone CLMV)

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศ CLMV ได้
  • มีคะแนน Toeic 700+
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ทางด้าน Investment Banking
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Sales Director - Modern Trade

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • ดูแลเขตการขายทุกภาค
  • กำหนดแผนการขายเชิงรุก
  • วิเคราะห์สถานการณ์ยอดขาย
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Executive Manager - International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  ตลิ่งชันมากกว่า THB 160K /เดือน
  • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
  • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
  • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Sales Manager- International Business (Chinese Speaking)

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
  • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
  • มีความสามารถทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Manager - Product

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • Product management
  • Develop marketing plan
  • Evaluate trade and consumer promotions
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • มีประสบการณ์ทางด้าน Investment Banking
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี