• มีความรู้มาตรฐานงานออกแบบระบบM&E/โครงสร้าง
  • สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานได้ดี
  • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ และ ใฝ่รู้

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?