• งานจัดซื้อ จัดหา, การนำเข้าและส่งออก
  • วิเคราะห์ประเมินผู้ขาย เจรจาต่อรองราคา
  • สรรหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ผู้ขายทั้งในและต่างประเทศ

14-Oct-19

 

Applied
  • Bachelor’s Degree or Master Degree in Chemical.
  • Experience in Sales for Chemical products
  • เคมีอุตสาหกรรม ภาคกลาง

14-Oct-19

 

Applied
  • ออกแบบและพัฒนาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
  • ฝึกอบรมภายในและภายนอก
  • วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

11-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?