vrp food and bakery co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs at vrp food and bakery co ltd
  VRP Food and Bakery Co., Ltd.'s banner
  VRP Food and Bakery Co., Ltd.'s logo
  Kanchanaburi
  • ป.ตรี/โท สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล นิติศาสตร์ ฯลฯ
  • มีประสบการณ์บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 10 ปี
  • มีความสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรคน/ธุรกิจร้านสาขา
  VRP Food and Bakery Co., Ltd.'s banner
  VRP Food and Bakery Co., Ltd.'s logo
  Kanchanaburi
  • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการตลาด /สาขาเกี่่่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาธุรกิจ 10 ปี ขึ้นไป
  • วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด, กำหนดกลยุทธ์
  VRP Food and Bakery Co., Ltd.'s banner
  VRP Food and Bakery Co., Ltd.'s logo
  Kanchanaburi
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป
  • รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชี