• จัดทำเอกสารส่งออก ยิงใบขน ติดต่อสายเรือได้
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

14-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?