• บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม
  • พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • บริหารจัดการการใช้อุปกรณ์การผลิต/เครื่องจักรต่างๆ

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?