• การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • มีความกระตือรือร้น รักการขาย และการบริการ
  • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์

09-Nov-18

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?