• มีความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing
  • มีทักษะการนำเสนอ บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี ฟัง พูด อ่าน เขียน

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?