• มีความคิดสร้างสรรค์
  • ชอบที่จะบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวหนังสือ
  • มีความรับผิดชอบในงานสูง

22 hours ago

 

Applied
  • มีความรู้ความเข้าใจด้าน Back-End Development
  • มีความรู้ด้านการออกแบบ Database (SQL)
  • ภาษาหลักที่ใช้ PHP, Nodejs หรือ Javascript

22 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?