• ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรม ทุกสาขา
  • ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง
  • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ อาคารอีสวอเตอร์ กรุงเทพฯ

5 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?