• เพศหญิง อายุ 27– 35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการหรือผู้ช่วยส่วนตัว
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้คล่

6 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?