• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอาคารชุดอย่างน้อย 1 ปี
 • บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1- 3 ปี
 • สามารถทำงานตามเวลาที่ยืดหยุ่นได้

20-Sep-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/ การจัดการ
 • ประสบการณ์ทางด้านการบริหารอาคารชุดอย่างน้อย 3-5 ปี
 • บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย

20-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจสอบและบันทึกการตั้งลูกหนี้
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี และมีประสบการณ์ด้านการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้

20-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ขายระบบต่างๆในอาคาร
 • Access Control, Building Automation System (BAS),

20-Sep-18

THB16k - 25k /month

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีความรู้และประสบการณ์ขายและออกแบบระบบ CCTV
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

20-Sep-18

 

Applied