• Planning/ Write a training system structure.
 • Programs related to the training system.
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree (4 years) Industrial Engineering
 • Experience LEAN Production 2 years up
 • Experience Production System 3 years up

6 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ป็นอย่างดี

6 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถเรียนรู้งานจากผู้สอนได้ดี
 • ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

6 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

6 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.