• Good negotiation and coordinator
  • 3 years experience in purchasing oversea
  • Communicate English well

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สายวิทย์ หรือจบการศึกษาด้าน Food Science
  • มีประสบการณ์ในงานขาย ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • ปิดงบได้ถูกต้อง ทันเวลา
  • เป็นที่ปรึกษาให้ผู้บริหาร ในการวางแผนภาษี
  • วางระบบการทำงานให้สอดคล้องกับธุรกิจ และการเติบโต

11-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?