"True Corporation Public Company Limited"
  Suggestions will appear below the field as you type
  Loading
  Loading
  1-30 of 77 jobs at True Corporation Public Company Limited
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  Southern > Others
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
  • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  Southern > Others
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
  • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  Southern > Others
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
  • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Safety Officer, Occupational Safety Management

  True Corporation Public Company Limited
  Bangkok
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
  • มีความรู้ เรื่อง กฎหมายด้านความปลอดภัยฯ
  • ปฏิบัติงานในช่วงกลางคืน(00.00-05.00 น.)ได้บางครั้ง
  Next