• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน
  • ผู้ตรวจสอบภายใน ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
  • ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ประสบการณ์ทำงาน 4-5 ปี

21-Sep-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • พัฒนา software ด้วย tool MS Visual Studio
  • มีความรู้เรื่อง HTML5 , Java , PHP

21-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?