• วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร
  • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

19-Jul-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์จดและสรุปบันทึกการประชุม และประสานงาน
  • มีความรู้ในการจัดทำนโยบายการดำเนินงาน

19-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?