• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเลคทรอนิกส์
  • ประสบการณ์ 0 – 5 ปี
  • สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

22-May-19

 

Applied
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเลคทรอนิกส์
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

21-May-19

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี วศ.บ. สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า
  • มีความรู้ทางโปรมแกรม LabVIEW
  • ทำงานด้าน Measurement, Control & Automation

21-May-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?