• มีทักษะการสื่อสารที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 2 – 5 ปี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ หากมีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Sep-19

 

Applied
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเลคทรอนิกส์
  • ประสบการณ์ 0 – 5 ปี
  • สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

16-Sep-19

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี วศ.บ. สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า
  • มีความรู้ทางโปรมแกรม LabVIEW
  • ทำงานด้าน Measurement, Control & Automation

15-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?