• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายภาษีอากร

14-Nov-19

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือ การจัดการ
 • ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Flexible packaging
 • มีทักษะในการบริหารจัดการทีม ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

13-Nov-19

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การตลาด,การจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายภาคอุสาหกรรม 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำแผนการขายและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

13-Nov-19

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงงานอย่างน้อย 7 ปี
 • มีความรู้ด้านการผลิตฟิล์มพลาสติก จะพิจารณาพิเศษ

13-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?