• รักงานบริการ
  • รู้ในเรื่องอาหาร และวัตถุดิบ
  • สามารถทำงานเป็นทีม

13-Jul-18

 

Applied
  • มีใจรักในงานบริการ
  • มีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

12-Jul-18

 

Applied
  • ชาย/หญิง สัญชาติไทย
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel,Word
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งการพูดและเขียน

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?