• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
 • ประสบการณ์งานด้านตลาดหลักทรัพย์ IR หรือ CS
 • บริหารสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารแก่ผู้ถือหุ้น

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
 • ประสบการณ์งานด้านตลาดหลักทรัพย์ IR หรือ CS
 • บริหารสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารแก่ผู้ถือหุ้น

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลผลิตภัณฑ์ กลุ่มสินค้า งานไม้ (Wood Coating)
 • ออกตลาดเพื่อหา Demand
 • วางแผนกลยุทธ์การขายและบริหารสินค้า

14-Sep-19

 

Applied
 • กำกับดูแล ควบคุมการทำงานในฝ่ายบัญชีต่างประเทศ
 • set up ระบบบัญชี และการควบคุมภายในของบริษัท
 • กฏหมายภาษีและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ

13-Sep-19

 

Applied
 • จบบัญชี มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี
 • ประสบการณ์ consolidated Statement of financial
 • มีความรู้เข้าใจหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

13-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • CPA/CIA is a plus benefit.
 • Proficiency in Microsoft applications.

11-Sep-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • การแก้ไขปัญหา
 • ให้คำปรึกษาและงานบริการ
 • มีความรู้ระบบงาน Software ERP BPCS

09-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน
 • จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท

09-Sep-19

 

Applied