toa paint thailand public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 of 10 jobs at toa paint thailand public company limited
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangplee
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านตลาดหลักทรัพย์ IR หรือ CS
  • บริหารสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารแก่ผู้ถือหุ้น
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangsaotong
  • ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัย
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านระบบ ISO 3-5 ปี
  • มีความรู้และเข้าใจในำข้อกำหนด ISO เป็นอย่างดี
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangplee
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านบัญชีต้นทุน 1-2 ปี
  • เคยผ่านการใช้งานโปรแกรม SAP
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangplee
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านตลาดหลักทรัพย์ IR หรือ CS
  • บริหารสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารแก่ผู้ถือหุ้น