toa paint thailand public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 of 14 jobs at toa paint thailand public company limited
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangplee
  • เคยผ่านการทำงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (อ่าน-เขียน)
  • มีความรู้เรื่องการจัดการเรื่อง Carbon emission
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo

  Corporate Strategic Analysis Asst.Manager

  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีความสามารถด้านการสื่อสารประสานงานที่ดี
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangplee
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านตลาดหลักทรัพย์ IR หรือ CS
  • บริหารสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารแก่ผู้ถือหุ้น
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangplee
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านบัญชีเจ้าหนี้ 0-2 ปี
  • เคยผ่านการใช้งานโปรแกรม SAP