• ให้คำแนะนำ และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
 • มีประสบการณ์ด้านกองทุนรวม
 • จัดกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายกองทุนรวม

19-May-18

 

Applied
 • อายุ 25-30 ปี ปริญญาขึ้นไป
 • บริหารจัดการความรู้ในองค์กร
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและช่องทางในการสื่อสารความรู้

18-May-18

 

Applied
 • Thai Nationality,5 years IT Security Specialist
 • Enterprise security architecture design
 • IP, TCP/IP,other network administration protocols

17-May-18

 

Applied
 • 3-5 yrs in IT Service Engineer / IT System Admin.
 • Knowledge of Windows Client platform
 • Manage IT Client infrastructure configuration

17-May-18

 

Applied
 • Perform Linux System Administration tasks
 • At least 3 years of scripting in a Linux environ..
 • Perform daily Cloud base infrastructure (SysOps)

17-May-18

 

Applied
 • 3+ years in software design and development
 • Perform detail modules-design , develop diagrams
 • DB2, Oracle, No SQL database, SQL Server

17-May-18

 

Applied
 • Develop application components corresponding
 • Java,C,C++, XML/XSL, UML,PL-SQL, JavaScript ,J2EE
 • Exp. in Oracle DB, DB2 Database, Websphere

17-May-18

 

Applied
 • Perform High Available Oracle Database admin.
 • Database Management System and Database design
 • JAVA,XML, FTP,HTTPS ,Search Engines

17-May-18

 

Applied
 • จัดการฝึกอบรม และควบคุมดูแลการฝึกอบรม
 • จัดให้มีการวัดประเมิน และวัดผลพัฒนาการเรียนรู้
 • เป็นวิทยากรอบรมภายในองค์กร

17-May-18

 

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

17-May-18

 

Applied
 • ต้องมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน
 • ดูแลและให้คำปรึกษาการลงทุน แก่ลูกค้า
 • หากมี (Single License) จะพิจารณาพิเศษ

17-May-18

 

Applied
 • B.A. in MIS, Comp.Sci.
 • Experience in IT or IT auditing ,Auditor
 • Improving control environment of IT system

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.