• Experience with MS Office
 • Good teamwork skills
 • At least Bachelor’s degree in Marketing

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/รัฐศาสตร์
 • หากมีความรู้เรื่อง ISO 9001:2015
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

18 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • ปริญญาตรี / Electrical Engineering,Computer
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

18 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี / Electrical Engineering
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว

18 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

18 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD
 • ช่างเขียนแบบไฟฟ้า

18 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • ปริญญาตรี / Electrical Engineering,Computer
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

18 hours ago

 

Applied
 • คะแนนTOEIC 750 up
 • ประสบการณ์: 0-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

18 hours ago

 

Applied
 • รักความสะอาด
 • จบการศึกษาระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

18 hours ago

 

Applied