• ดูแลเรื่องการบันทึกบัญชี/ การเงิน/ ภาษีอากร
  • จัดทำงบการเงิน, วิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอฝ่ายบริหาร
  • ตรวจสอบระบบงานต่างๆ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายใน

14-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?