• มีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันภัย
  • Service mind มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

21-Mar-19

Salary negotiable

Applied
  • มีความรู้เรื่องกรมธรรม์และเงื่อนไขสัญญาประกันภัย
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • เจรจาเรียกร้องหรือชดใช้ค่าสินไหมแก่บุคคลและบริษัท

21-Mar-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?