the thai bond market association
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs at the thai bond market association
  The Thai Bond Market Association's banner
  The Thai Bond Market Association's logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ในด้านการเงิน/การลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • วิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางการเงิน
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี