the signature brand co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job at the signature brand co ltd
  The Signature Brand Co., Ltd.'s banner
  The Signature Brand Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการสร้างแบรนด์สินค้าอย่างน้อย 3 ปี
  • คิดกลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างแบรนด์สินค้า