• ภาษาอังกฤษสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
  • มีความรู้ด้านการพิมพ์เป้นอย่างดี
  • มีทักษะมนการเจรจา พูดคุย

12-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?