the minor food group public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 of 12 jobs at the minor food group public company limited
  The Minor Food Group Public Company Limited's banner
  The Minor Food Group Public Company Limited's logo

  Warehouse Finished Good Supervisor

  The Minor Food Group Public Company Limited
  Bangkok Area - Pathumthani
  • ปวช.-ปวส. สาขาต่างๆ หรือปริญญาตรีสาวาวิศวกรรมศาสตร
  • ประสบการณ์ 3 ปี สำหรับผู้จบ ปวช.-ปวส. หรือ 1ปี สำห
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์, พูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้พ
  The Minor Food Group Public Company Limited's banner
  The Minor Food Group Public Company Limited's logo

  Costing Supervisor

  The Minor Food Group Public Company Limited
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, บัญ
  • ประสบการณ์ 3-4 ปี ถ้าเคยผ่านการทำงานด้านโรงงานจะพิ
  • มีความซื่อสัตย์,ละเอียดถี่ถ้วน
  The Minor Food Group Public Company Limited's banner
  The Minor Food Group Public Company Limited's logo

  Key Account Manager

  The Minor Food Group Public Company Limited
  Bangkok Area - Pathumthani
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • 5 ปีด้านการตลาด การขาย หรือการบริหารจัดการ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี