• มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจงานด้านต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศ

16-Sep-19

 

Applied
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตร์
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์

12-Sep-19

 

Applied
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น คิดอย่างเป็นระบบ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

12-Sep-19

 

Applied
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • มีทักษะด้านภาษาจีน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

09-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?