the bangkok cleaning co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs at the bangkok cleaning co ltd
  Transmedic (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Transmedic (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Storekeeper 1 position

  Transmedic (Thailand) Co., Ltd.
  Pathumwan
  • อายุ 20-30 ปี เพศชายเท่านั้น สัญชาติไทย
  • มีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ