• สนับสนุนข้อมูลและทำรายงานด้านการประกันภัย
 • วิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ
 • 3 years experience in Bancassurance products

2 hours ago

 

Applied
 • Lead the integrated customer insights and MarCom
 • Analyze market trends, market research data
 • At least 7 years experience in marketing

2 hours ago

 

Applied
 • Add more potential Online partner, e-commerce
 • Manage In-house direct sale performance
 • 3 years experience in unsecured products

3 hours ago

 

Applied
 • To full responsibility for portfolio of creditcard
 • Develop and implement the market campaigns
 • 5 years experience in portfolio management

3 hours ago

 

Applied
 • Create and manage the New Product Development
 • Gain Consumer and Market Insight through Research
 • 5 years of experience in product development MKT

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม

3 hours ago

 

Applied
 • Design and develop the scope of work and coaching
 • Define and segment District coach by performance
 • 8-15 years of experience in leading/managing

3 hours ago

 

Applied
 • Research and analytics
 • Develop business strategy
 • 5 years of experience in Marketing, Analysis

4 hours ago

 

Applied
 • Responsible for building talent succession plan
 • Employee engagement, Successor
 • Minimum 3 years of work experience in HROD

4 hours ago

 

Applied
 • Responsible for full function of recruitment
 • Focus on IT function
 • HRBP

4 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์รายการทางการบัญชีและผลการดำเนินงาน
 • จัดทำข้อมูลประกอบงบการเงิน, กระทบยอดบัญชี
 • ดูแลการปฏิบัติงานบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

8 hours ago

 

Applied
 • Run the data in daily, weekly and monthly report
 • Ad hoc reports are requested by executives
 • Very good for SQL Access & Excel

8 hours ago

 

Applied
 • จัดเตรียมวาระ รวบรวมเอกสาร ดำเนินการประชุม
 • ประสานงานหน่วยงานราชการ
 • ระสบการณ์ 3 - 5 ปี ด้านเลขานุการบริษัท

8 hours ago

 

Applied
 • Track project success
 • Experience in project implementation is preferred
 • At least 1 year experience in process improvement

8 hours ago

 

Applied
 • Accurate and complete process and service
 • Monitor operational risk
 • 2-6 years of experience in treasury operations

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop & maintain the products,solutions,process
 • Provide update market information
 • Product Reviewing

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • banking, sale, marketing skills
 • cash management

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher
 • Experience in RM, UW, Credit Analyst
 • Good in English skills

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Banking, Wholesale Banking
 • Increase bank profitable assets
 • Financial services

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปี
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร

15-Nov-18

 

Applied
 • ดำเนินการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในระบบ Collection
 • รับแจ้งปัญหาการใช้งาน ประสานผู้ดูแลระบบติดตามหนี้
 • ประสบการณ์1ปีขึ้นไปด้านการเร่งรัดหนี้

14-Nov-18

 

Applied
 • Analyze, plan and improve work process
 • Define and cascade collection key performance
 • experience in strategic or MIS

14-Nov-18

 

Applied
 • Analyze, plan and improve work process
 • Manage and monitor which concern with Collections
 • Experience in debt collection strategic

14-Nov-18

 

Applied
 • วิเคราะห์รายการทางการบัญชีและผลการดำเนินงาน
 • จัดทำข้อมูลประกอบงบการเงิน, กระทบยอดบัญชี
 • ดูแลการปฏิบัติงานบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

14-Nov-18

 

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in any subject
 • 0-3 years in Simultaneous Interpreter
 • Have strong in English and service mind

14-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Credit policy for Unsecured Lending products
 • Risk portfolio management strategy
 • Manage the Key Risk Indicators development

14-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การตลาด กองทุนรวม
 • พัฒนาช่องทางการทำตลาด
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ด้านการเงินการธนาคาร

14-Nov-18

 

Applied
 • บริหารจัดการ ควบคุมดูแล ศึกษาและพัฒนาระบบ MIS
 • สำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการใช้รายงานต่าง ๆ
 • ประสบการณ์ 3 – 8 ปี ด้าน MIS ในสถาบันการเงิน

14-Nov-18

 

Applied
 • รวบรวมรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงร่วมวิเคราะห์สาเหตุ
 • วัดและประเมินผลการดำเนินงาน และความเสี่ยง
 • ประสบการณ์2ปีขึ้นไปด้านงานบริหารความเสี่ยงการเงิน

14-Nov-18

 

Applied
 • วางแผน กำหนดกลยุทธ์ด้านการขาย - การตลาด กองทุนรวม
 • วิเคราะห์ และวางแผนการตลาดประจำปี
 • ประสบการณ์ด้านวางแผนและกลยุทธ์ด้านการตลาด8ปีขึ้นไป

14-Nov-18

 

Applied
 • กำหนดทิศทาง และกลยุทธ์การลงทุน ให้แก่ กองทุนรวม
 • ศึกษา และวิเคราะห์โอกาสการลงทุน และให้ข้อเสนอแนะ
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารกองทุนตราสารทุน

14-Nov-18

 

Applied
 • Work as HR focal point for responsible BU
 • Recording employee resignation, transfer,promotion
 • At least 4 years of HR experience in banking bus.

14-Nov-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การติดตามทวงถามหนี้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

14-Nov-18

 

Applied
 • Manage commercial credit risk policies
 • Developing acceptable credit rating
 • At least15years experience in banking or financial

14-Nov-18

 

Applied
 • Responsible for portfolio creation, monitoring
 • Responsible for all compliance, regulatory
 • Report on the performance of client portfolios.

14-Nov-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้ Computer
 • มี Service Mind

14-Nov-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานกิจการค่าจ้างอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการคำนวณภาษี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันสังคม, กฎหมายแรงงาน

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบแผนงานประจำปีตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุน
 • ประสบการณ์1–5ปี ด้านกำกับดูแลกฎระเบียบ

13-Nov-18

 

Applied
 • ดีลเลอร์ตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุนต่างประเทศ
 • กำกับดูแลรายการซื้อขายตารสารต่างๆ ของกองทุน
 • ประสบการณ์3–5ปี ด้าน Dealer ในตลาดเงิน/ตลาดทุน

13-Nov-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร

13-Nov-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีใจรักในงานบริการ และมีทักษะการสื่อสาร

13-Nov-18

 

Applied
 • แจ้งยอดค้างชำระและติดตามการชำระทางโทรศัพท์
 • ให้คำปรึกษาแนะนำช่องทางการชำระแก่ลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิปวช. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13-Nov-18

 

Applied
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการนำเสนอ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้าน การตามหนี้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel

13-Nov-18

 

Applied