• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจากับลูกค้า service mind ใจเย็น
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • Campaign Analysis
 • At least 3 years experience in MIS
 • Analysis,database architecture and reporting skil

15 hours ago

 

Applied
 • At least 3 year experience in Marketing/Product
 • Analytical and Reporting Skill
 • Data Sourcing and Analytics

15 hours ago

 

Applied
 • Developing business systems
 • Analyze/consider issues related to system
 • Operational procedures

21 hours ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบ
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในธนาคาร
 • สอบทานประกาศ ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Corporate Finance Strategy
 • Monitor & Analyst business performance
 • Budgeting & Profit guideline

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Arts, Liberal Arts
 • Minimum 3 years in Personal Assistant, Secretary,
 • Good command of English

24-May-18

 

Applied
 • Corporate Banking
 • Increase bank profitable assets
 • Financial services

24-May-18

 

Applied
 • งานวางแผนและบริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปรับปรุงตกแต่ง งาบริหารพื้นที่กับทีมจัดหาพื้นที่
 • บริหารจัดการมาตรฐานงานออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม

24-May-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท
 • ประสบการณ์ 6 – 8 ปี ในงานเลขานุการองค์กร
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย

24-May-18

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินและงบการเงิน
 • วิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มอุตสาหกรรม
 • นำเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท

24-May-18

 

Applied
 • MIS reports
 • Credit risk data mart
 • Develop, monitor and update credit risk profile

23-May-18

 

Applied
 • Rolling forecast
 • Investment cost
 • Financial Analyst

23-May-18

 

Applied
 • Financial performance
 • Budgeting
 • Industry benchmark

23-May-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • experience in Customer Analytics
 • Good skill in SQL or SAS

23-May-18

 

Applied
 • ประเมิน คำนวณค่าความเสี่ยง
 • ติดตามค่าความเสี่ยง
 • วิเคราะห์ และสรุปความเสี่ยงในภาพรวม

23-May-18

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in BA, Finance
 • Establish and maintain credit files
 • Good credit analysis, analytical skill

22-May-18

 

Applied
 • ISO27001 PCI-DSS
 • ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • จัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยข้อมูล

22-May-18

 

Applied
 • Server Side
 • Digital Banking
 • Front-End และBack-End Service

22-May-18

 

Applied
 • Product Development
 • Product Analysis
 • OTC Derivatives

22-May-18

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Experience in product development
 • IT basic understanding

22-May-18

 

Applied
 • Initiation planning
 • Build relationship with strategic partners
 • Marketing campaign

22-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบธุรกิจประกันภัย-โบรกเกอร์
 • มีทักษะในการบริหารทีม

22-May-18

 

Applied
 • Degree in Banking, Finance, Business Admin
 • Self-discipline and self motivation
 • Computer literacy in MS Office

22-May-18

 

Applied
 • Analysis monthly Risk Report
 • Present Risk Status to executives
 • Conduct Risk Capital Budget estimation

22-May-18

 

Applied
 • Develop & maintain the products,solutions,process
 • Provide update market information
 • Product Reviewing

22-May-18

 

Applied
 • Performance Analysis
 • Segmentation Analysis
 • Recovery Analysis

22-May-18

 

Applied
 • สอบทานสินเชื่อทุกประเภทสำหรับลูกค้ารายย่อย
 • วางแผน กำหนดขอบเขตการตรวจสอบ
 • ควบคุมการปฏิบัติงานและคุณภาพงานสอบทานสินเชื่อ

22-May-18

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์กองส่วนบุคคล
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

21-May-18

 

Applied
 • ประสานงานกับนายจ้างของสมาชิกกองทุน
 • ประมวลผลข้อมูลสมาชิกกองทุน
 • กระทบยอดเงินนำส่งของสมาชิกกองทุน

21-May-18

 

Applied
 • Responsible for full function of recruitment
 • Open House Campaign and Job Fair
 • Recruitment Project

21-May-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in business
 • 3 years experience in housing product management
 • Sales and Customer Relationship Management

21-May-18

 

Applied
 • Bachelor to Master Degree in Business Administrati
 • Minimum 5 years work experience with Debit Card,
 • Deep strategic and operational knowledge of Debit

21-May-18

 

Applied
 • Bachelor to Master degree in Business Administrati
 • experiences in retail banking process improvement
 • experiences in lean process or system improvement.

18-May-18

 

Applied
 • Bachelor to Master degree in Business Administrati
 • experiences in retail banking process improvement,
 • Strong in Project Implementation

18-May-18

 

Applied
 • Analyze market trends, market research data
 • Lead product marketing master plan-brand planning
 • Orchestrate and motivate all advertising campaigns

18-May-18

 

Applied
 • To prepare Money Market Operations
 • Monitor operating cost
 • Coordinate with Treasury Front Office

18-May-18

 

Applied
 • Minimum 5 years experience in portfolio management
 • Minimum 3 years experience in unsecured products
 • To full responsibility for portfolio of credit car

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.