• ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
 • ใช้โปรแกรม Adobe (Illustrator,Premiere,Photoshop)
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัย

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Information Technology
 • System Analyst, Developer, Programmer
 • .Net, JAVA, Oracle Database, Mobile Application

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Developing business systems
 • Analyze/consider issues related to system
 • Operational procedures

21-Apr-19

 

Applied
 • Rolling forecast
 • budget and financial performance reports
 • Financial Analyst

19-Apr-19

 

Applied
 • Prepare separated financial reports
 • Profit and loss report
 • Corporate income tax

19-Apr-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • กำกับดูแลธุรกิจจำหน่ายหน่วยลงทุน
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานบริษัทในเครือของธนาคาร
 • มีประสบการณ์ธุรกิจประกัน, ตลาดเงิน หรือตลาดทุน

19-Apr-19

Salary negotiable

Applied
 • Credit rating model
 • Monitor the rating model's performance
 • Prepare the guidance in rating model development

19-Apr-19

 

Applied
 • ติดต่อ/แนะนำสินเชื่อกลุ่มลูกค้าโครงการบ้านและคอนโด
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินเชื่อเคหะและการบริหารทีม
 • มีทีมตัวแทนขายสินเชื่ออิสระ

18-Apr-19

 

Applied
 • ติดต่อ/แนะนำสินเชื่อกลุ่มลูกค้าโครงการบ้านและคอนโด
 • มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการปฏิบัติงาน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา

18-Apr-19

 

Applied
 • Bachelor Degree in any fields
 • 3 years experience in insurance, brokerage
 • Good command in speaking and writing English

18-Apr-19

 

Applied
 • รวบรวมรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงร่วมวิเคราะห์สาเหตุ
 • วัดและประเมินผลการดำเนินงาน และความเสี่ยง
 • ประสบการณ์2ปีขึ้นไปด้านงานบริหารความเสี่ยงการเงิน

17-Apr-19

 

Applied
 • กำหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การตลาด กองทุนรวม
 • พัฒนาช่องทางการทำตลาด
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ด้านการเงินการธนาคาร

17-Apr-19

 

Applied
 • จัดเตรียมวาระ รวบรวมเอกสาร ดำเนินการประชุม
 • ประสานงานหน่วยงานราชการ
 • ระสบการณ์ 3 - 5 ปี ด้านเลขานุการบริษัท

17-Apr-19

 

Applied
 • บริหารจัดการ ควบคุมดูแล ศึกษาและพัฒนาระบบ MIS
 • สำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการใช้รายงานต่าง ๆ
 • ประสบการณ์ 3 – 8 ปี ด้าน MIS ในสถาบันการเงิน

17-Apr-19

 

Applied
 • วางแผน กำหนดกลยุทธ์ด้านการขาย - การตลาด กองทุนรวม
 • วิเคราะห์ และวางแผนการตลาดประจำปี
 • ประสบการณ์ด้านวางแผนและกลยุทธ์ด้านการตลาด8ปีขึ้นไป

17-Apr-19

 

Applied
 • ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบ
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในธนาคาร
 • สอบทานประกาศ ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน

17-Apr-19

 

Applied
 • Validate financial feasibility & business case
 • Study and modeling for new business issues
 • Independently thinking and good presentation skill

17-Apr-19

 

Applied
 • Review the Operational risk Policy and guidelines
 • RCSA, KRIs,
 • 2 years experience in Operational Risk Management

17-Apr-19

 

Applied
 • ออกแบบ Web design (เขียน HTML / Dream weaver)
 • วางแผน และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางด้านต่าง ๆ
 • มีประสบการณ์การ Web design, Social Media Marketing

17-Apr-19

 

Applied
 • Analyze, and prepare program
 • Prepare Service Request and User Requirement
 • 3 – 4 years experiences in web-based software dep

17-Apr-19

 

Applied
 • กำหนดทิศทาง และกลยุทธ์การลงทุน ให้แก่ กองทุนรวม
 • ศึกษา และวิเคราะห์โอกาสการลงทุน และให้ข้อเสนอแนะ
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารกองทุนตราสารทุน

17-Apr-19

 

Applied
 • Master Degree in Economics or Engineering
 • Experience in Strategic Sourcing field
 • IT sourcing or IT related background

16-Apr-19

 

Applied
 • Near MRT Phetchaburi / BTS Chidlom
 • Working 5 days a week
 • Financial Analysis, Credit Analysis

16-Apr-19

 

Applied
 • Near BTS Chidlom and MRT Petchburi
 • At least 3 years experience in MIS
 • Analysis,database, VBA, Excel and reporting skil

16-Apr-19

 

Applied
 • Business Process Design
 • Process Improvement
 • Process Development

15-Apr-19

 

Applied
 • วิเคราะห์กลยุทธ์และวางแผนการตลาดธุรกิจสินเชื่อSMES
 • บริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มคู่ค้าของธนาคาร
 • Work 5 days a week

08-Apr-19

Salary negotiable

Applied