• จัดทำรายงานสถิติและข้อมูลของบริษัท
  • ปริญญาตรี สถิติ/คณิตศาสตร์ประกันภัย
  • วิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัท

15-Aug-17

 

Applied
  • สามารถเขียนโปรแกรม ASP.NET
  • แก้ไขและพัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน HW และ SW

15-Aug-17

 

Applied
  • ขับรถผู้บริหาร
  • สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้
  • มีใบรับรองอนุญาตขับขี่

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.