• Coordinate & Organize Management Manager schedule
 • To handle secretarial, administrative task
 • Good command of English and computer proficient.

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting
 • Preferably in the consumer goods / FMCG. Industry
 • 3-5 years in financial planning & analysis

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เป็นที่ปรึกษาการจัดทำตัววัดการประเมินเชิงพฤติกรรม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการประเมินผล PMS 1 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายและการตลาด5ปี
 • จัดทำแผนงานการตลาดให้กลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดในกลุ่มลูกค้า HORECA

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ สำหรับลูกค้า
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาได้

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดกลุ่มลูกค้า Modern Trade
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการแก้ไขปัญหาได้

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ทางด้านการบริหาร การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย งานวิเคราะห์ 5 ปีขึ้นไป
 • เคยใช้งาน Nielsen Dunnhumby EYC B2B TIMs หรืออื่นๆ

17-Jul-18

 

Applied
 • Understand process of end-to-end supply chain
 • Control the progress of the project
 • Knowledge of import and export regulations

13-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล,Logistics,SupplyChain
 • มีทักษะในการวางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูล

13-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ ครุศาสตร์
 • ดำเนินการสรรหาพนักงานของบริษัทฯ
 • ติดต่อผู้สมัครเพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น

12-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ได้อย่างดี
 • รับผิดชอบการดึงข้อมูลหรือติดตามข้อมูล

12-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,Logistic Management
 • มีประสบการณ์ หรือความรู้ทางด้านระบบงานคลังสินค้า
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied