• ปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียนพูด

21-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?