• Construction
 • Tank Design Engineer
 • Tank Design

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ความรู้ด้านวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านงานออกแบบระบบท่อ
 • ความรู้ด้านวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

13 hours ago

 

Applied
 • E&I Engineer
 • Electrical Engineer
 • Instrument Engineer

17-Sep-19

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • ประสบการณ์ในงานทางด้านอาชีวอนามัย
 • ความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี

17-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Tank Designer
 • Tank Construction Designer
 • Designer

16-Sep-19

 

Applied
 • Project Engineer
 • EPC Project
 • Construction

12-Sep-19

 

Applied
 • Instrument Design Engineer
 • Electrical Design Engineer
 • Electrical & Instrument Design Engineer

12-Sep-19

 

Applied
 • IT Manager
 • IT
 • Information Technology

12-Sep-19

 

Applied
 • Fabrication Project Engineer
 • Fabrication Engineer
 • Project Engineer

09-Sep-19

 

Applied