• รับผิดชอบการเก็บบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพการผลิต
  • จัดเก็บและจ่ายสินค้าให้กับฝ่ายผลิต
  • จัดทำบันทึกสินค้าสำเร็จรูปตามที่ได้รับมอบหมาย

19 hours ago

 

Applied
  • อายุไม่เกิน 40 ปี เพศชายหรือหญิง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์ 5-10 ปีในงานด้านการตลาด/บริหารผลิตภัณฑ์

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?