• อายุไม่เกิน 40 ปี เพศชายหรือหญิง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์ 2- 10 ปีด้านการตลาด/บริหารผลิตภัณฑ์

19-May-18

 

Applied
  • รับผิดชอบการเก็บบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพการผลิต
  • จัดทำรายงานด้านการผลิตเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
  • บันทึกข้อมูลการผลิตในระบบคอมพิวเตอร์ ERP

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.