• จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
  • ประสบการณ์การทำงานและความชำนาญงาน 3 ปี+
  • มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

16-Nov-18

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
  • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTSหรือ TOEFL ไม่เกิน 2 ปี
  • ผลงานวิจัยในสาขาที่สัมพันธ์กันใน 5 ปีที่ผ่านมา

09-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?