• จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อประสานงาน
 • ความรู้ด้าน Competency, IDP
 • ความรู้ด้าน HRD

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SOAP,REST,JSON,XML
 • Java programmer,PHP,Software,JAVA Script
 • Angular JS, ionic framework,Android,iOS

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting System
 • ERP,SAP,Oracle
 • NSIG,Implementation

19 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Database Management
 • Accounting data Support
 • Report Management

19 hours ago

 

Applied
 • Summarized the company’s key KPI
 • Consolidated information for 3 year business plan
 • 3 years of experience in corporate reporting

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT
 • Manage Release and Deployment task
 • Software configuration management

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • strategic marketing plan
 • database management analysis
 • Project owner , loyalty program

11-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านวิทยากรฝึกอบรมบรรยายหลักสูตร
 • พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ
 • มีความรู้และเข้าใจภาพรวมของธุรกิจประกัน

10-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Conduct marketing and customer research
 • Product marketing
 • Product Development

10-Jul-18

 

Applied