• ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา JAVA , C++ , PHP หรือ อื่นๆ

14-Dec-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา JAVA , C++ , PHP หรือ อื่นๆ

14-Dec-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา JAVA , C++ , PHP หรือ อื่นๆ

14-Dec-18

 

Applied
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

14-Dec-18

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

14-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • SOAP,REST,JSON,XML
 • Java programmer,PHP,Software,JAVA Script
 • Angular JS, ionic framework,Android,iOS

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Management's schedule & take minutes
 • 2 years in Project Coordinator/Personal Assistant
 • Basic insurance and IT knowledge is preferable

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • 3-10 years project manager in the IT consulting
 • Experience in In-House software development
 • PMP / PRINCE II certification, Software Package

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Accounting and ERP background
 • Implement ERP
 • SAP / Oracle / Business Analysis

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชี หรือตรวจสอบบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office
 • วุฒิปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

14-Dec-18

 

Applied
 • Regulatory Report
 • จัดทำรายงานงบการเงิน
 • จัดทำรายงานทางการเงินอื่นๆ ตามกฎหมายและระเบียบ

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate with internal and OIC for new product
 • At least 5 years in actuarial work experience
 • Pass SOA Exam or equivalent (privilege)

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • SOAP,REST,JSON,XML
 • Java programmer,PHP,Software,JAVA Script
 • Angular JS, ionic framework,Android,iOS

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทางด้าน บัญชี การเงิน
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

12-Dec-18

 

Applied
 • Summarized the company’s key KPI
 • Consolidated information for 3 year business plan
 • 3 years of experience in corporate reporting

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 • มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์

11-Dec-18

 

Applied
 • Partnership Management
 • Product Management
 • Commercial Bancassurance

10-Dec-18

 

Applied
 • 1-3 years in investment risk
 • Background in insurance,finance or banking company
 • Good command of English

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,MIS
 • ประสบการณ์ด้านสถิติ/ UAT/ BA 0-2 ปี
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิต

10-Dec-18

 

Applied
 • รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานสินไหม
 • ดำเนินงานจัดทำสถิติ รายงานสินไหม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

10-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน บัญชี 3-4 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

10-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 1-3 ปีขึ้นไป
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านพยาบาล เทคนิคการแพทย์
 • พิจารณาใบคำขอรับประกัน ตามหลักการทางการแพทย์
 • อนุมัติการรับประกันชีวิต

10-Dec-18

 

Applied
 • ปวช – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างประจำอาคาร ดูแล ควบคุม
 • ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารสูง

10-Dec-18

 

Applied
 • ประสานงานกับบริษัทขนส่งเอกชน และบริษัทเอกชนไทย
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรการมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

10-Dec-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามสาขาต่างจังหวัดได้
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ 0-2 ปี

10-Dec-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆภายในบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก
 • ควบคุมดูแลงานซ่อมแซมต่างๆ,งานตกแต่ง

10-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ทำงาน Agency / Event Organizer
 • มีทักษะการพูด การสื่อสาร การประสานงาน

10-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาวิชาการบัญชี /การเงิน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานบัญชีเช่น NSIG/ERP/SAP
 • ประสบการณ์การทำงานด้านสายงานบัญชี การเงิน

10-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ทำงาน Agency / Event Organizer
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5

10-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Telesales
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านการอบรมการเป็น Trainner มาก่อน

10-Dec-18

 

Applied
 • มีความขยัน มนุษยสัมพันธ์ดี เรียนรู้งานได้เร็ว
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • คีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ส่งเอกสารต่างๆ

10-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบ 2-3 ปี
 • สรุปปัญหา/ผลกระทบแต่ละหัวข้อข้างต้น

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวช – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • ดูแลและให้บริการติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านช่างไฟฟ้า

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

10-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานสถิติ 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะที่ดีในการติดต่อสื่อสาร เจรจากับผู้อื่น

10-Dec-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท
 • ประสบการณ์ในสายงาน 0-2 ปี
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

10-Dec-18

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

10-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การเขียนบทความเชิงวิชาการ 1-3 ปี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท

10-Dec-18

 

Applied
 • Prepare monthly and annually financial dashboard
 • At least 5 years Life insurance is advantaged
 • Fast learning, well organize and proactive

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

10-Dec-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานกฎหมายทางคดี 3-5 ปี
 • ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

10-Dec-18

 

Applied
 • Perform actuarial pricing functions
 • Prepare product profit test report
 • Identify product's key success factors and risks

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied