• ปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด
  • มีประสบการณ์การทำงานรวมไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?