• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • ประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล วิจัยนโยบาย
  • มีทักษะในการสื่อสารและเขียนภาษาไทยดีมาก

23-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.