• ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงาน 15 ปีขึ้นไป
 • บริหารและดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางภาษี

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท
 • ดูแลรับผิดชอบและบริหารแผนงาน/โครงการ
 • มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสื่อสารมวลชน
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก
 • มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหาร
 • มีความสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น
 • สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่

8 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีทักษะในด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การออกแบบ
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ

8 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
 • มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ

8 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบ บริหารแผนงาน/โครงการ ตั้งแต่การพัฒนา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ

8 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานรวม 10 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบวิธีการงบประมาณ

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม

8 hours ago

 

Applied