• การบริหารความเสี่ยง
  • การตรวจสอบภายใน
  • การปรับปรุงกระบวนการทำงาน

16-Aug-17

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะการวิเคราะห์
  • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึนไป

15-Aug-17

 

Applied
  • มีความรู้ด้านนกฏหมายแรงงานเบื้องต้น
  • มีประสบการณ์สรรหา 3 ปีขึ้นไป
  • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.