• ปริญญาตรี/โท สาขา นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่น
  • มีประสบการณ์ด้านสื่อสารการตลาด ไม่น้อยกว่า 8 ปี
  • รับผิดชอบการจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.