• ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 8 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • เคยทำงานในสายงานสายจัดซื้อ มาแล้วอย่างน้อย 10 ปี
 • วางแผนการบริหารงานจัดซื้อทั้งหมดในกลุ่มบริษัทฯ
 • จัดเตรียม จัดทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างให้กับหน่วยงาน

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขา นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านสื่อสารการตลาด ไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • รับผิดชอบการจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • รับผิดชอบการจัดทำแผนการตลาดรายปีและกลยุทธ์การตลาด

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี หรือ ป. โท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปี
 • จัดดำเนินการตามแผนฝึกอบรม

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • พัฒนาและสื่อสารแผนงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลต่างๆ
 • ป.ตรี สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสื่อสาร
 • มีบุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสารที่ดี

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied