• ปริญญาตรี สาขา พื่ชไร่ พืชสวน
  • มีความรู้เรื่องปุ๋ยหรือดินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถขับรถยนต์ได้ (ต้องมีใบขับขี่)

30-Jun-20

 

Applied
  • Bachelor's degree in Chemical or related field.
  • 1–3 years of experience in lab
  • Able to work under high pressure.

30-Jun-20

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา ปฐพีวิทยา,เกษตร
  • ประสบณ์การการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการเกษตร
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้

30-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?