teka construction public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs at teka construction public company limited
  TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • สามารถบริหารจัดการงานพัฒนา,ฝึกอบรม,HROD ได้ดี
  • มีความเข้าใจ ระบบการประเมินผลงาน
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Nonthaburi > MuangTHB 55K - 89,999 /month
  • #ผู้จัดการแผนกประมาณราคา #Construction
  • #วิศกรรม,สถาปัตยกรรม
  • #บริหารจัดการ งานประมาณราคา #วางแผนงานก่อสร้าง